AVÍS LEGAL

1. INTRODUCCIÓ

 • Gràcies per escollir INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. Mitjançant l’ús i l’accés al PORTAL DEL CLIENT i a les adreces URL derivades de www.indair-genercasadevall.cat i (en endavant els llocs web), vostè atorga un contracte vinculant amb la nostra societat, el seu contracte amb nosaltres inclou la seva acceptació a aquest “Avís Legal” i a la nostra “Política de Privacitat”. Si no estigués d’acord amb qualsevol dels termes, si us plau, el convidem a que abandoni els llocs web.
 • Els llocs web són titularitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., amb seu al Carrer Castell nº 7, 17244 Cassà de la Selva (Girona), amb N.I.F. A17025438. Inscrita en el Registre Mercantil en el Tom 2713, Llibre 0, Foli 127, Secció 8, Full GI4622 inscripció o anotació 22, i correu electrònic: info@igcgrup.com.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. l’hi indica que és obligació de l’Usuari llegir les presents condicions d’ús dels llocs web, considerant vigents i per tant aplicables. Recomanem als Usuaris que imprimeixin i guardin una còpia del present “Avís Legal” per a, posteriorment, tenir coneixement d’ell mateix, tot i que aquesta informació estarà en tot moment disponible a aquest lloc web. Totes les condicions poden ser emmagatzemades pels Usuaris / clients, a través de qualsevol eina dels processadors de text convencionals existents al mercat.
 • Per poder utilitzar i navegar pels llocs web de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., l’Usuari ha (a) de tenir 18 o més anys, o tenir 16 anys i comptar amb el consentiment patern o del seu tutor a aquests termes i (b) tenir capacitat per atorgar un contracte vinculant amb nosaltres i que cap llei aplicable ho prohibeixi. L’Usuari també garanteix que tota informació que proporcioni a INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. sigui veraç, precisa i completa, i accepta que així sigui en tot moment.

2. OBJECTE

 • És objecte d’aquest “Avís legal”, la regulació de la navegació, accés i ús del portal i de la seva informació (Browsing, és a dir, fullejar un espai amb el propòsit de reconèixer objectes en ell), aquesta conducta fàctica suposa l’acceptació jurídica automàtica i sense cap modificació, dels termes, condicions i advertències recollides en el present text. Les conductes descrites confereixen la condició d’Usuari sense necessitat de signatura convencional per part de l’Usuari, pel que fa als termes aquí establerts sense perjudici de l’aplicació de les corresponents normatives d’obligat compliment. És obligació de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. advertir que si l’Usuari estigués en desacord amb els termes presents en aquest document, l’Usuari haurà d’abstenir d’accedir als llocs web, de manera que INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. el convida immediatament a abandonar aquest lloc web si està d’acord amb l’esmentada advertència.
 • L’Usuari es declara com una persona física o jurídica, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. declara, i l’Usuari reconeix, que INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades, assumint l’Usuari la seva responsabilitat en l’ús correcte dels llocs web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a tots aquells usos i pràctiques que realitzi l’Usuari dins dels llocs web, així com l’ús de la informació, serveis i dades ofertes per INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.

3. DIRECTRIUS DE L’USUARI

Hem establert una sèrie de normes bàsiques perquè l’usuari pugui seguir-les quan accedeixi als nostres llocs web, així com quan contracti els nostres serveis. Seguiu aquestes normes:

 • Directrius d’accés als llocs web.
 • Per accedir als llocs web, l’Usuari ha de comptar amb un accés i connexió a la xarxa Internet, abonar les tarifes d’accés, tenir l’equip / dispositiu i els sistemes electrònics necessaris per a realitzar la connexió a la xarxa, incloent un terminal que sigui adequat a l’efecte (ordinador, telèfon, tauleta, etc..) i un mòdem o un altre dispositiu d’accés anàleg o similar.
 • L’Usuari coneix que el correcte accés i ús de determinats continguts i serveis dels llocs web, pot implicar la descàrrega en els seus dispositius informàtics de determinats programes d’ordinador o altres elements lògics. L’usuari és l’únic responsable de la instal·lació dels citats elements, declinant INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. qualsevol tipus de responsabilitat que d’això pugui derivar.
 • Directrius d’utilització dels llocs web per l’usuari i Codi de conducta de fòrum.
 • L’Usuari s’obliga a dur a terme una utilització dels llocs web, les seves condicions, serveis que es poguessin oferir, continguts de conformitat amb la Llei, la moral, els bons Costums i l’ordre públic, no utilitzant-contràriament als continguts presents en aquest text, de manera lesiva per INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. o tercers, o que de qualsevol forma pugui malmetre, inutilitzar o deteriorar els llocs web o els seus serveis, o impedir una normal navegació dels llocs web per altres Usuaris.
 • L’usuari s’abstindrà de realitzar accions que malmetin, interrompin o generin errors en els sistemes de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., així com d’introduir programes, virus, macros, applets, controls ActiveX o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causin o siguin susceptibles de causar, qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. es reserva el dret a denegar o retirar l’accés als llocs web i / o als Serveis, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquest “Avís Legal”.
 • L’usuari membre haurà d’acceptar aquest Avís legal i les condicions de contractació de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., i a més ha de complir totes les lleis que s’hi apliquen. Haurà d’utilitzar la plataforma de manera correcta i respectar el codi de conducta que s’estableix en aquest apartat, així com tenir en compte el règim de responsabilitats que s’estableix en avís legal i en les condicions de contractació.
 • A INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informem de les conductes que no considerem apropiades i actuem en conseqüència als següents usos, actuacions, omissions o declaracions que el membre realitzi en els fòrums, en virtut de la relació que l’uneix a INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.
 • Actuar de manera deshonesta o poc professional.
 • Publicar continguts inapropiats o inexactes.
 • Utilitzar o publicar, a través d’imatges, vídeos o qualsevol comentari en el perfil que pugui ferir la sensibilitat dels usuari i / o membres, així com que pugui discriminar per qualsevol condició, raça, grup ètnic, nacionalitat, religió, sexe, orientació sexual, discapacitat o malaltia, o que siguin il·legals, injuriosos, abusius, obscens, discriminatoris o per altres causes considerades reprovables.
 • Utilitza el compte d’una altra persona o crear una identitat falsa.
 • Realitzar declaracions falses, que suplantin la identitat.
 • Incloure contingut que continguin virus informàtics o altres que puguin eliminar, interrompre o obstaculitzar la correcta navegació a la web.
 • Vendre, patrocinar o obtenir benefici econòmic sense l’autorització de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. o si s’ha establert un altre mètode proporcionat per INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. per a la gestió d’un servei exclusiu.
 • Compartir informació de persones sense el seu consentiment exprés.
 • Limitació de responsabilitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. per l’ús dels llocs web.
 • Els llocs web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès, per a la seva inclusió en els llocs web, compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació. INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. no serà responsable de qualsevol error, inexactitud o irregularitat que puguin contenir els continguts publicitaris o dels patrocinadors.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. fa tots els esforços necessaris per oferir la informació continguda en els llocs web de forma veraç i sense errors tipogràfics. En el cas que en algun moment es produís algun error d’aquest tipus, aliè en tot moment a la voluntat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., es procediria a l’esmena de l’errada a la màxima rapidesa i es facilitarà a l’Usuari la informació i opcions establertes a la legislació vigent.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. no serà responsable davant de l’Usuari, quant:
 • L’eficàcia en la connexió així com la velocitat d’accés als llocs web per l’Usuari. Les interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu del sistema electrònic per causes alienes a INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.
 • La informació introduïda per Usuaris i terceres persones, alienes a INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. i amb els quals no es mantingui cap tipus d’acord ni col·laboració contractual.

4. POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT

 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. no es fa responsable del contingut de les pàgines web a les que l’Usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts a la plataforma i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les que es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. declara haver adoptat totes les mesures necessàries, per evitar qualsevol dany als Usuaris dels seus llocs webs, que pogués derivar-se de la navegació per les seves llocs webs. En conseqüència, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet, pogués patir l’usuari.

5. VIGÈNCIA DEL PRESENT TEXT

 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del lloc web. Tant pel que fa als continguts dels llocs, com en les condicions d’ús dels mateixos. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de la pàgina web, per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què exclusivament es trobin publicades i a disposició en els llocs web i fins que no siguin modificades per altres posteriors.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant pel que fa als continguts de la pàgina web, com en les condicions d’ús de la mateixa. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades al web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

6. PROPIETAT INTELECTUAL I INDUSTRIAL

 • Tots els textos, imatges, continguts, logotips, marques registrades o no, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge dels llocs web, són titularitat originària o derivativament de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. Conseqüentment són obres o continguts protegits com a propietat intel·lectual i / o propietat industrial per l’ordenament jurídic espanyol d’acord amb el Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria i per la Llei 17/2001, de 7 de desembre, de marques, i els és més aplicació tant la normativa espanyola afí i comunitària en els esmentats camps, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
 • Tots els drets sobre els continguts, estan reservats i queda prohibida expressament la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació i / o qualsevol modalitat d’ús, de la totalitat o part dels continguts dels llocs web sense el consentiment exprés de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.

7. LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. es reserva així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes, per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
 • Les parts acorden, de les seves lliures voluntats que la relació entre l’Usuari i INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir, sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., els jutjats o tribunals de la localitat de Girona.

8. POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

 • El “Avís Legal” està redactat d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals. INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa a l’Usuari que aquest lloc web i derivats, són responsabilitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa que les dades objecte de tractament tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari d’aquest lloc web, així com les tasques d’informació, estadística, i comercialització de el servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa que la base legítima que empara els tractaments indicats és la correcta execució del contracte, així mateix pel que fa a la instal·lació de “cookies” es troben legitimats en l’existència del consentiment prestat per part dels interessats o, si s’escau, dels representants legals dels mateixos.
 • INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa que les dades, seran conservades el termini estrictament necessari per complir amb les finalitats esmentades anteriorment i / o mentre perduri el consentiment prestat per l’Usuari, exceptuant aquells casos en què estiguem obligats legalment a la seva conservació.
 • D’acord amb els drets que li confereix la normativa vigent en protecció de dades, l’Usuari podrà dirigir-se a l’Autoritat de Control competent per a presentar la reclamació que consideri oportuna, així com també podrà exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament de les seves dades de caràcter personal, així com a la retirada del consentiment prestat, per al tractament de les mateixes.

9. CONSENTIMENT PER AL COMPLIMENT DE LA LSSI-CE

 • En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. sol·licitarà i l’Usuari podrà donar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. pugui fer ús de les seves dades per tal d’enviar-li informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors de el servei, per correu electrònic o per qualsevol altre mitjà de comunicació electrònica equivalent.

Per a més informació, l’Usuari pot dirigir-se a la nostra Política de Privacitat.