POLÍTICA DE PRIVACITAT

1. INTRODUCCIÓ

Aquesta “Política de Privacitat” està redactada d’acord amb el que disposa la Llei 34/2002 de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, i el Reglament (UE) 2016/679 de el Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals. INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa a l’Usuari que aquest lloc web i derivats, són responsabilitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS TRACTAMENTS

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa que les dades objecte de tractament, tenen per finalitat realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari dels llocs web, així com les tasques d’informació, estadística, i comercialització de el servei i de les activitats relacionades amb els mateixos.

Finalitat: (1.) Gestionar la seva sol·licitud de documentació en relació amb els serveis i / o productes prestats per INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., (2.) Atendre les seves consultes relatives al servei contractat pel client, (3.) Atendre les seves consultes relatives al funcionament del portal, (4.) Atendre la seva sol·licitud d’informació d’altres productes i (5.) Atendre les seves observacions i suggeriments.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Cessions: Les seves dades seran cedides a tercers en cas d’obligació legal.

Finalitat: Ús de cookies per millorar la navegació en el lloc web i obtenir dades estadístiques.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat. Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Finalitat: Realitzar estudis estadístics i, presentar-li ofertes dels productes que puguin ser del seu interès, sempre dins l’àmbit de la seva activitat professional, o tractar-los per proveir els serveis que hagi pogut contractar INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat exceptuant aquells casos que existeixi obligació legal de conservació.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Cessions: Les seves dades seran cedides a tercers en cas d’obligació legal.

Finalitat: Enviament de comunicacions comercials que puguin resultar del seu interès.

Termini de conservació: Mentre perduri el consentiment prestat.

Base legítima: El consentiment de l’interessat.

Cessions: Les seves dades seran cedides a tercers en cas d’obligació legal.

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa l’Usuari en relació als llocs web, que la informació que es pugui demanar en els llocs web s’incorporarà en els sistemes de tractament responsabilitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., amb les finalitats de realitzar la gestió i el manteniment de la relació amb l’Usuari amb els llocs web, així com les tasques d’informació, estadística, i comercialització dels serveis i de les activitats relacionades amb els mateixos.

3. SEGURETAT DE LA INFORMACIÓ

D’acord amb el que estableix l’article 32 del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa a el tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., es compromet a adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries, d’acord amb el nivell de riscos que acompanyen els tractaments realitzats per aquestes i indicats en l’apartat anterior, de manera que garanteixin la seva integritat, confidencialitat i disponibilitat.

Així mateix, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa que en el cas que l’Usuari introdueixi dades en els formularis dels llocs web de tercers, seran aquests últims els responsables de les dades de caràcter personal, i els que han d’adoptar les mesures tècniques descrites a l’Avís Legal.

4. INFORMACIÓ SOBRE ELS DRETS DELS INTERESSATS

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició a el tractament, dels quals l’Usuari disposa i que poden ser exercits davant INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.. D’acord amb el capítol III de l’RGPD, així com el que estableix Títol III, Capítol II de la LOPDGDD ha de tenir en compte els següents matisos:

 • Dret d’Accés: És el dret de l’usuari, a obtenir informació sobre les seves dades concretes de caràcter personal i del tractament que s’hagi realitzat o realitzi, així com de la informació disponible sobre l’origen d’aquestes dades i les comunicacions realitzades o previstes dels mateixos.
 • Dret de Rectificació: És el dret de l’afectat, a què es modifiquin les dades que resultin ser inexactes o incompletes. Només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina, imatges o continguts web on constin dades de caràcter personal de l’usuari.
 • Dret a la Limitació de tractament: És el dret que es limiti la finalitat dels tractaments previstos de forma original pel responsable del tractament.
 • Dret de supressió: És el dret a suprimir les dades de caràcter personal de l’usuari, a excepció del que preveu el propi RGPD o en altres normatives aplicables que determinin l’obligatorietat de la conservació dels mateixos, en temps i forma.
 • Dret de portabilitat: El dret a rebre les dades personals que l’usuari, hagi facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable.
 • Dret d’Oposició: És el dret de l’usuari, a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi el tractament dels mateixos per part de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.

Per poder exercir qualsevol dels drets descrits anteriorment, ha de complir els següents requisits:

 • Presentació d’un escrit a l’adreça C/ Castell, 7 – 17244 Cassà de la Selva o bé per correu electrònic a: info@igcgrup.com.
 • L’escrit remès pel titular, de les dades que sol·liciti l’exercici, haurà de complir els següents requisits legals:
 • Nom, cognoms de l’interessat i còpia del DNI. En els excepcionals casos en què s’admeti la representació, serà també necessària la identificació pel mateix mitjà de la persona que el representa, així com el document acreditatiu de la representació. La fotocòpia del DNI podrà ser substituïda, sempre que s’acrediti la identitat, per qualsevol altre mitjà vàlid en dret.
 • Petició en què es concreta la sol·licitud. (Exercici en el qual se sol·licita o informació a la qual es vol accedir). Si no fa referència a un fitxer concret, se li facilitarà tota la informació que es tingui amb les seves dades de caràcter personal. Si sol·licita informació d’un fitxer en concret, només la informació d’aquest fitxer. Si sol·licita informació relativa a un tercer mai es podrà facilitar. Si ho sol·licita per telèfon se li indicarà que ho faci per escrit i se li informarà de com ho pot fer i la direcció a la que haurà d’enviar-lo. Mai se li donarà informació per telèfon.
 • Domicili a efectes de notificacions.
 • Data i signatura de la persona sol·licitant.
 • Documents acreditatius de la petició que formula.
 • L’interessat ha d’utilitzar qualsevol mitjà que permeti acreditar l’enviament i la recepció de la sol·licitud.

5. RESPONSABILITATS PER L’ÚS DELS LLOCS WEB

L’accés a llocs web, així com de tot o part dels seus continguts i serveis, implica l’acceptació i compliment obligatori, prèviament a l’accés i sense reserves, de la “Política de Privacitat”.

L’Usuari accepta que la navegació pel lloc web és un acte de lliure manifestació de voluntat per a la recollida i tractament de dades en els fitxers de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. i que aquesta podrà, lliurement, realitzar canvis en la política de privacitat dels llocs web. S’indicaran aquests canvis en la present declaració sobre privacitat, així com en qualsevol altre lloc que considerem apropiat perquè l’Usuari sigui conscient de la informació recopilada, com la tractem i en quines circumstàncies, si s’escau, la vàrem comunicar.

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. és responsable únicament de la informació que sol·licita i recapta dels usuaris que vulguin contractar, sense tenir responsabilitat en cap moment de tota altra informació personal que, de manera eventual, pogués cedir-se, transmetre o facilitar pels propis Usuaris dels llocs web mitjançant qualsevol altre mecanisme.

Els llocs web titularitat de INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. no poden ser utilitzats per aquelles persones amb incapacitat legal o menors d’edat no emancipats; excepte prèvia autorització dels pares o tutors i representants legals, autoritzant el registre i comunicació de dades personals.

6. CONSENTIMENT PER AL COMPLIMENT DE LA LSSI-CE

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. sol·licitarà i l’Usuari podrà prestar el seu consentiment exprés perquè, si així ho desitja, INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A. pugui fer ús de les seves dades per tal d’enviar-li informació i publicitat tant sobre el lloc web com de les diferents ofertes, promocions especials i tercers prestadors del servei.

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., donarà la possibilitat, a cada enviament comercial, de poder revocar en qualsevol moment, el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials, mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça de correu electrònic habilitada a aquest efecte i informada a cada comunicació comercial.

INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A., amb l’objectiu de garantir la seguretat i confidencialitat de les seves dades personals, ha adoptat els nivells de seguretat requerits per la normativa en protecció de dades personals i ha instal·lat els mitjans tècnics, al seu abast, per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades personals facilitades a INDAIR-GENER CASADEVALL, S.A.